SOLINC dành TRÊN R & D VÀ SUPPLYTHE CHẤT LƯỢNG CAO PHÂN BÓN,
ADDTIVE VÀ CHẤT FEED.
CUNG CẤP SẢN PHẨM DỊCH VỤ BỀN VỮNG THÚC ĐẨY SỰ ĐỔI MỚI VÀ LƯU
HÀNH HÓA NGUYÊN LIỆU.
-SOLINC-

Tại sao chọn chúng tôi ?

SOLINC là lựa chọn đúng đắn
  • Đội chuyên nghiệp

  • Quản lý chất lượng chuyên nghiệp

  • Kiểm soát chi phí chuyên nghiệp

  • Cởi mở, hợp tác và Win-win

Hồ sơ công ty

SOLINC là lựa chọn đúng đắn

Tianjin Solinc Industrial Co.Ltd. (in Tianjin) and Solinc Industrial Co., Ltd
(Hong Kong Branch) has been in fertilizer business for more than 15 years.

 

Our comprehensive range of commodity fertilizers includes, but is not
limited to Sulphate salt ,Nitrate salt such as Magnesium Sulphate, Potassium
Sulphate and Zinc Sulphate,as well as Calcium Nitrate Granular, Potassium
Nitrate,Magnesium Nitrate, TMAP, UP, and many other products.
Solinc has established strategic partnership with key products factories
in China to ensure competitive prices and secure availability for long
term customers and markets.