SOLINC وقف په R & D او SUPPLYTHE د لوړ کيفيت کيمياوي سره،
د خوراکي ADDTIVE او کیمیاوي.
دوامداره محصوالت د خدماتو ته د نوښت او دوران برابر کړی او دود
د کیمیاوي خامو موادو.
-SOLINC-

ولې زمونږ غوره کړي؟

SOLINC حق انتخاب او ټاکنه ده
  • مسلکي ډلې

  • مسلکي کيفيت کنترول

  • مسلکي د لګښتونو د کنټرول

  • آزادي، د همکارۍ او ګټونکی-ماتې ورکړه

کمپني پيژند پاڼه

SOLINC حق انتخاب او ټاکنه ده

Tianjin Solinc Industrial Co.Ltd. (in Tianjin) and Solinc Industrial Co., Ltd
(Hong Kong Branch) has been in fertilizer business for more than 15 years.

 

Our comprehensive range of commodity fertilizers includes, but is not
limited to Sulphate salt ,Nitrate salt such as Magnesium Sulphate, Potassium
Sulphate and Zinc Sulphate,as well as Calcium Nitrate Granular, Potassium
Nitrate,Magnesium Nitrate, TMAP, UP, and many other products.
Solinc has established strategic partnership with key products factories
in China to ensure competitive prices and secure availability for long
term customers and markets.